ડીવાઈન એન્જલ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્રારા સંચાલીત લીબર્ટી સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. અને અમો આપને ખત્રી આપીએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ, સહાભ્યાસિક પ્રવૃતિઓ, રમત-ગમત તેમજ વિદ્યાર્થી પરિવહન હેતુ ટ્રસ્ટ દ્રારા સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.

શિક્ષણની પ્રક્રિયા એ બહુધ્રૂવી છે. તેમાં દરેક ધ્રુવને એકબીજા સાથે સાંકળીને રાખવાની સંપૂર્ણ જવાબદારી આચાર્યની હોય છે. વ્યવથાપનમાં સહભાગીપણાની સંસ્કૃતિ વિકસાવવામાં આચાર્ય અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. હું નહિ આપણે મેં …

હું સુથાર અનીલકુમાર અભ્યાસ , M.C.A સુધી નો અભ્યાસ કરી કોલેજમાં અધ્યાપક કમ પ્રિન્સીપાલ તરીકે ૬ વર્ષ ફરજ ભજવી છે અને મારૂ સપનું હતું કે આપણા ભાભર જેવા પછાત વિસ્તારના બાળકોને પા…

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of the knowledge, skills, values, beliefs and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teachin…

Fortune secondary & Higher secondary school , Radhanpur

Designed & Developed by :Sunshine Web Solutions